چهارمین همایش اعجاز قرآن

جرح و تعدیل نگاهِ تخصصی به علوم و ضرورت نگرش میان‌­رشته‌­ای برای تحقق جامع‌­ نگری در پژوهش‌­ها، پژوهش­گران در دورۀ معاصر را به انجام مطالعات میان‌­رشته‌­ای ناگزیر کرده است. استفاده از روش میان‌­رشته‌­ای در مطالعات قرآنی نیز به دلیل چند وجهی بودنِ مسائلِ آن ضرورت دارد و جامعه قرآنی هم­‌اکنون به‌­ خوبی به این ضرورت پی برده است. این اهمیت ما را بر آن داشته است تا با توجه به این مطالعات و به‌­ شکل ویژه‌­تر، مطالعاتِ میان‌­رشته‌ای در حوزۀ اعجاز را مد نظر قرار داده و در قالب برگزاری همایش اعجاز قرآن و با دعوت از نظریه­‌ پردازان و پژوهشگران این حوزه، به بررسی و تبادل نظر در این باب بپردازیم.

فراخوان

فراخوان کنفرانس