ثبت نام در کارگاه

کارگاه آموزش عملی در مورد شیوه های پردازش داده های قرآنی
پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه
سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس