ساعت زمانبندی چهارمین همایش اعجاز قرآن کریم
9:00-8:00 ثبت نام
11:30-9:00 افتتاحیه
13:00-11:30 اعجاز علمی واکاوی مصادیق «آیات» در عبارت «ان فی ذلک لآیات» در آیه 33 سوره شوری با رویکرد پدیده شناسی و علوم طبیعی
تبیین قرآن کریم بر مخاطره خشکسالی در نظام کیفر و پاداش
نقد دلالت آیه 88 نمل بر اعجاز علمی با رویکرد نقد کتاب نقد قرآن سها
فرهنگ کسب و کار در قرآن به مثابه اعجاز محتوایی
15:30-14:00 اعجاز لفظی بررسی رنگ واژه های موجود در قرآن بر اساس سلسله مراتب جهانی رنگ  واژه ها: رویکرد زبان شناسی شناختی
تحلیل زبان شناختی استعاره های جزءهای بیست تا سی قرآن مجید
تحلیل موضوعی داده های قرآنی در مقیاس کلمه با استفاده از مدل احتمالی LDA
کاربرد مدل هم آیی لغوی داده های قرآنی در تعیین مشابعت معنایی و انجمنی کلمات در ساختار فضای بُرداری فرا بعدی
18:00-16:00 مباحث نظری اعجاز واکاوی وجه اعجاز قرآن بر اساس روایت ابن سکیت از امام هادی
تبیین قرآن به قرآن در واژگان علم أعجمی (معرفی یکی از وجوه جدید اعجاز قرآن)
تبین وجه اعجاز قرآن کریم در مکاتب اسلام