فراخوان چهارمين كنفرانس اعجاز قرآن كريم

چهارمين کنفرانس اعجاز علمي قرآن كريم در ارديبهشت ماه ١٣٩٧ توسط انجمن علمي اعجاز قرآن در دانشگاه تربيت مدرس برگزار می شود. مقالات مرتبط به اين حوزه را از طريق صفحه ارسال مقاله بارگذاري و ارسال فرماييد.
٢٧ مرداد ١٣٩٦