کارگاه آموزش عملی در مورد شیوه های پردازش داده های قرآنی پنجشنبه 6 اردیبهشت

کارگاه آموزش عملی در مورد شیوه های پردازش داده های قرآنی برای دانشجویان لازم است تا بتوانند با نرم افزارها و الگوریتمهایی که آشنایی دارند، در شیوه های بالقوه پرداخت کاری داده ها سیر کنند. لطفا از طریق ایمیل کنفرانس ثبت نام نمایید.

محتویات کارگاه